Vorige slide
Volgende slide

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Drechtzorg (Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ is onderdeel van Stichting Drechtzorg).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Stichting Drechtzorg gevestigd te Dordrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24312327

Persoonsgegevens

– Doel van verwerking
Wij gebruiken de door u opgegeven persoonsgegevens om met u te communiceren en u te informeren. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt omdat u deelneemt aan een van onze bijeenkomsten, gebruiken wij die gegevens uitsluitend daarvoor. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden en verstrekken uw gegevens nooit aan derden.

Verwerken persoonsgegevens
Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens enkel voor het doel dat u daarvoor heeft aangegeven en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Verwerken beeldmateriaal
Persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal wordt door ons uitsluitend gebruikt nadat wij daar van u schriftelijke toestemming voor hebben ontvangen. In overleg met u bewaren wij dit beeldmateriaal voor de periode van maximaal 1 jaar.

Verwerken gegevens ten behoeve van statistieken
Ten behoeve van statistieken verwerken wij bezoekersgegevens van onze website. Deze gegevens, bijvoorbeeld het IP-adres van de bezoeker, zijn geanonimiseerd. Wij maken gebruik van analytische cookies en hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met de aanbieder van het webanalysepakket afgesloten. De gegevens die met behulp van deze analytische cookies worden verzameld, worden niet gedeeld met andere partijen.

Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden gedigitaliseerd en bewaard in een versleuteld bestand. De fysieke documenten worden daarna vernietigd binnen 2 maanden nadat die documenten door ons ontvangen zijn.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

Persoonsgegevens die in het kader van uw lidmaatschap zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden binnen 2 maanden na afloop van uw lidmaatschap verwijderd of vernietigd. Persoonsgegevens die zijn verzameld om u te informeren middels nieuwsbrieven/-flitsen worden binnen 2 maanden nadat u zelf heeft aangegeven deze te willen verwijderen, daadwerkelijk bij ons verwijderd. Persoonsgegevens die u heeft verstrekt ten behoeven van deelname aan een bijeenkomst worden binnen 2 maanden na afronding van die bijeenkomst door ons verwijderd.

Rechten betrokkenen

Wij respecteren uw privacyrechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen: 078-6541407.